Leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSeR FOR WAAL OLJE AS

1. GENERELT
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle våre produkter.

2. BETALINGBETINGELSER
Kunden skal uten ytterlige påkrav betale fakturabeløpet i henhold til avtalte betalingsbetingelser. Kune har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesum på grunn av eventuelle motkrav. Dersom annet ikke er avtalt, har kunden (privat) 10 dagers, (næringsdrivende) 15 dagers kreditt fra fakturadato.
Waal Olje As (WO) har rett til å kreve bankgaranti tilsvarende verdien av 3 måneders forbruk dersom kundens betalingsevne (kredittverdighet) vurderes svak av Kredinor As sin overordnede rating.
Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldene lovbestemmelser og til enhver tid gjeldene sats.
WO har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

3. MANGLER/ REKLAMASJON
De leverte varers kvalitet er fastlagt av Waal Olje As sin leverandør trukket fra godkjente depoter i Norge som Slagentangen i Tønsberg. Svarer de leverte varer ikke til spesifikasjonene og varene ikke er tatt i bruk, plikter WO å rette opp feilen på varen, alternativt levere en ny feilfri vare uten omkostninger for kunden. Kunden må dog reklamere innen 14 dager fra mottagelse av leveransen. Dersom avviket fra spesifikasjonen først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen 14 dager fra den dag avviket burde vært oppdaget. Kunden må reklamere skriftlig til Waal Olje As innen de overnevnte frister. Gjøres ikke det, taper kunden rett til å påberope seg manglene. Kunden må beholde minimum 2 liter av produktet slik at produsent kan undersøke dette nærmere. Videre må han også dokumentere at prøven skriver seg fra vedkommende leveranse ved å ta vare på originalemballasjen/leveringsseddel.

4. PRODUKTANSVAR/ ANSVARSBEGRENSNING
WO skal ikke stilles ansvarlig for noen som helst skade forårsaket av feil eller mangler ved tank, mottaksforhold eller utstyr, eller for feil, mangler og skade som kan skyldes sammenblanding med fremmede substanser. Det samme gjelder ved feilaktig bruk og anvendelse av kunden eller tredjemann.
WO er ikke ansvarlig for person- eller tingskader ved uriktig bruk, oppbevaring mv av varen. Kunden kan ikke fremme krav mot WO i anledning av driftsstans som skyldes utskifting av anlegg og utstyr, ellers driftsstans hos kunde som har sammenheng med offentlig myndigheters, eller WO ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhetshensyn.

5. VAREBESTILLING
Dersom annet ikke er avtalt, gjelder følgende:
- Varebestilling skjer over telefon 04200
- Varebestilling skjer på e-post post@waal.no
- Varebestilling skjer via hjemmeside www.waal.no
Vanlig tidsrom for levering er fra kl 07.00-16.00 mandag til fredag.
Leveringstid for bulkprodukter er 1-3 virkedager.
Hasteleveringer og levering utenom vår åpningstid (helger/helligdager) påregnes et tillegg på 3500,- + mva. Dette informeres om ved bestilling.

6. PRIS
WO forbeholder seg retten til å fakturere kunden et ekstra gebyr dersom kunden etter avtale ønsker å få produktet levert tidligere enn leveringstiden nevnt under punkt 6.
Avgifter- kunden skal betale de til enhver tid gjeldene avgifter som er pålagt handel og omsetning av energi og mineraloljeprodukter.

7. FORCE MAJEURE
Som force majeure regnes situasjoner som medføres at WO sine tilførsler, produksjon, leveranser eller øvrige tjenester forsinkes, reduseres eller hindres av grunner som WO ikke er herre over. Det samme gjelder dersom WO eller samarbeidene parter må etterkomme pålegg/ påbud fra offentlige myndigheter som er til hinder/ vanskeliggjør/ forsinker leveringen. Ved force majeure WO for leveringsplikt og erstatningsansvar. WO kan i en force majeure situasjon velge å redusere sin leveranse for å fordele dem slik at selskapet anser forsvarlig.
Kunden er i slike situasjoner berettiget til for egen regning å dekke eventuelle underskudd på energi fra annen leverandør.

8. KONFIDENSIALITET
Kontrakt og betingelser er undergitt konfidensialitet, og det skal ikke gis opplysninger om innholdet til andre uten skriftlig forhåndsamtykke av begge parter.
Partene skal holde all informasjon om den annen part og dennes forretningsvirksomhet konfidensielt, med mindre det gjelder informasjon som er offentlig tilgjengelig.
Konfidensialitetsforpliktelsen skal gjelde også etter at kontrakten er avsluttet.

9. OPPSIGELSE OG REFORHANDLING
Kontrakter gjelder til utløpsdato dersom annet ikke er avtalt, og vil deretter automatisk bli fornyet med 1 år av gangen med mindre en av partene gir beskjed om at kontrakten ikke skal fornyes. Slik beskjed må gis skriftlig senest 3 måneder før utløpsdato.

10. OVERDRAGELSE
Ingen av partene kan overdra kontrakt til 3. part uten skriftlig godkjenning fra den annen part.

Kontakt oss